Хэвлэл

Нийтэлсэн огноо: 2022.12.02

Хуваалцах Жиргэх

МУИС-Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн нь одоогийн байдлаар дараах эх сурвалжуудыг хэвлүүлээд байна:

  • МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, ХБНГУ-ын Холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл:Үндсэн эрх I боть, орч. (УБ: 2023). Эмхэтгэлийг энд дарж татаж авна уу.

           

  • МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, "Үндсэн хуулийн хяналтыг боловсронгуй болгох нь" (Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл), (УБ:2023). Эмхэтгэлийг энд дарж татаж авна уу.

           

  • Эрх зүйгээр ардчилал тогтоох Европын комисс, Үндсэн хуулийн шүүхийн талаарх Венецийн комиссын санал, тайлан, судалгааны эмхэтгэл (Шинэчилсэн), орч. МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн (УБ: 2023). Эмхэтгэлийг энд дарж татаж авна уу.

           

  • Эрх зүйгээр ардчилал тогтоох Европын комисс, Хувь хүний үндсэн хуулийн шүүхэд хандах эрх (Шинэчилсэн тайлан), орч. МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн (УБ: 2023). Тайланг энд дарж татаж авна уу.

           

  • МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, Махони Лиотта ХХН, Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө (эмхэтгэл), (УБ:2022). Эмхэтгэлийн монгол хувилбарыг энд, англи хувилбарыг энд дарж татаж авна уу.
  • МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл, Боловсролын багц хуулийн төсөл, санал (эмхэтгэл), (УБ:2022). Эмхэтгэлийг энд дарж татаж авна уу.
  • МУИС-ын Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, Үндсэн хууль манай сургуульд (УБ: 2022). Тус бүтээлийг энд дарж татаж авна уу.